برسان سلام یاران ــــــبرگشت به صفحه اصلی ـ

آخوندها، تشنه به خون آزادی خواهان - تلویزیون پارس


آخوندها، تشنه به خون آزادی خواهان
رزمندگان آزادی و پناهندگان سیاسی ایران در "اشرف" و تهدید کشتاری دیگر 
مینا انتظاری

شبکه جهانی تلویزیون پارس – برنامه ایران آزاد
No comments: